ประชาสัมพันธ์มาตรควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอปง จึงขอให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด